Amar

آمار و جمعیت

اولین اطلاعات جمعیتی از تعداد خانوارهای این روستا مربوط به سال ۱۳۴۵ می باشدکه تعداد ۱۵۳ خانوار با ۹۶۴ نفر جمعیت بوده است که در ۴۵ سال گذشته رشد چشمگیری داشته است و اکنون با ۶۹۴ خانوار و ۲۱۸۰ نفرجمعیت که از این تعداد ۱۰۹۱ نفر آن مرد و ۱۰۸۹ نفر آن زن می باشند.

 

چارت سنی در روستا

سن

تعداد

۹ – ۱

۳۱۶

۱۹ – ۱۰

۳۰۱

۲۹ – ۲۰

۴۴۲

۴۴ – ۳۰

۵۲۳

۴۵ به بالا

۵۸۹

 

لازم بذکر است خورشید با احتساب جمعیت روستای امامیه و تعداد خانوارهایی که از خورشید مهاجرت کرده اند، تعداد خانوار آن به ۸۵۰ خانوار و جمعیت آن به حدود ۳۰۰۰ نفر می رسد و با این تفاسیر میتوان خورشید را جزو چند روستای پر جمعیت منطقه دانست.